Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A Combinatory Ferroelectric Compound Bridging Simple ABO3 and A-Site-Ordered Quadruple Perovskite

Published

Author(s)

Jianfa Zhao, Jiacheng Gao, Wenmin Li, Yuting Qian, Xiao Wang, Xi Shen, Zhiwei Hu, Cheng Dong, Qingzhen Huang, Lipeng Cao, Zhi Li, Jun Zhang, Chongwen Ren, Lei Duan, Qingqing Liu, Richeng Yu, Yang Ren, Shih-Chang Weng, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Liu-Hao Tjeng, Youwen Long, Zheng Deng, Jinlong Zhu, Xiancheng Wang, Hongming Weng, Runze Yu, Martha Greenblatt, Changqing Jin
Citation
Nature Communications

Citation

Zhao, J. , Gao, J. , Li, W. , Qian, Y. , Wang, X. , Shen, X. , Hu, Z. , Dong, C. , Huang, Q. , Cao, L. , Li, Z. , Zhang, J. , Ren, C. , Duan, L. , Liu, Q. , Yu, R. , Ren, Y. , Weng, S. , Lin, H. , Chen, C. , Tjeng, L. , Long, Y. , Deng, Z. , Zhu, J. , Wang, X. , Weng, H. , Yu, R. , Greenblatt, M. and Jin, C. (2021), A Combinatory Ferroelectric Compound Bridging Simple ABO<sub>3</sub> and A-Site-Ordered Quadruple Perovskite, Nature Communications, [online], https://doi.org/10.1038/s41467-020-20833-6 (Accessed April 19, 2024)
Created February 2, 2021, Updated November 29, 2022